Tag: wydatki

Nie będzie badań w sprawie szkodliwości radarów?

Na sesji Rady Gminy Zabierzów, która odbyła się pod koniec marca radny Tadeusz Jojczyk zwrócił się o zlecenie przez Urząd Gminy przeprowadzenia badań przez niezależną instytucję w sprawie szkodliwości oddziaływania radarów, tj. w Brzoskwini i w Zabierzowie. Pan Radny zwrócił się aby badania były przeprowadzane w godzinach popołudniowych, wieczornych, kiedy to następują największe zakłócenie w odbiorze TV i funkcjonowaniu telefonów komórkowych.

Myślę, że wielu mieszkańców z przychylnością odnosi się do tej inicjatywy. Co więcej, wielu mieszkańców uważa zapewne, że jest to bardzo istotna kwestia i liczy na wyjaśnienie tej kwestii.

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Gminy Zabierzów pojawiła się odpowiedź na ten wniosek. Pani Anetta Kucharska z Urzędu Gminy Zabierzów tak to wyjaśniła:

szkodliwość

 

 

 

 

Reklamy

Błyskawiczna reakcja Gminy w związku z certyfikatem Gmina Fair Play

W zamieszczonym wczoraj wieczorem wpisie pt. Fair play za 11.562,00 zł? zwróciłem uwagę, że Gmina Zabierzów na swojej stronie internetowej posługuje się godłem Gmina Fair Play w sposób naruszający regulamin tego konkursu. Reakcja Gminy była błyskawiczna – dzisiaj na stronie głównej dodano datę 2013, a tym samym dostosowano treść komunikatu do regulaminu. Całkiem słusznie. W ten przecież sposób wypaczano w pewnym sensie ideę tego konkursu.

Fair play za 11.562,00 zł?

Z tytułu udziału w konkursie „Gmina Fair Play” Gmina Zabierzów w 2013 r. wydała kwotę 11.562,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote).

Można oczywiście zastanawiać się, czy to dobrze, że gmina ubiegała się o taki certyfikat, ale to temat na oddzielny wpis. W tym miejscu chciałbym jedynie zauważyć, że Gmina Zabierzów w dalszym ciągu posługuje się godłem promocyjnym tego konkursu. Znajduje się ono na głównej stronie gminy.

Powstaje w związku z tym pytanie, czy organizator konkursu dopuszcza posługiwanie się takim logo w kilka lat po otrzymaniu tego certyfikatu? Zgodnie z regulaminem tego konkursu:

Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania godła promocyjnego oraz tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” 2013 w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji przez okres 1 roku od zakończenia danej edycji konkursu (tj. od daty gali), godło promocyjne może być zamieszczane na materiałach promocyjno-reklamowych gmin tylko i wyłącznie z podaniem roku, w którym gmina go otrzymała (np.„Gmina Fair Play 2013 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”). (podkr. red.)

Na stronie internetowej Gminy Zabierzów informacja o tym, że tytuł został przyznany w 2013 r. pojawia się dopiero po kliknięciu na to godło, choć już sam tekst sugeruje, że jest to aktualne wyróżnienie („Z wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Zabierzów otrzymała (…)”).

Fair play za 11.562,00 zł?

RIO w Krakowie o Jurajskim Raju: „wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

W wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 28 sierpnia 2013 r., które zostało skierowane do Elżbiety Burtan – wójta Gminy Zabierzów, można zapoznać się m.in. z zarzutem odnośnie do nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zadanie związane z „Jurajskim Rajem”:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 35
uznanie za najkorzystniejszą oferty pomimo, iż wykonawca który ją złożył nie
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższe dotyczyło
oferty nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Urządzenie terenów rekreacji turystycznej i edukacji dziecięcej w ramach
działania MRPO (II) 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej pn. „Jurajski Raj
w Gminie Zabierzów – Produkt i Oferta Turystyczna” polegające na budowie,
montażu i dostawie obiektów”. Wykonawca nie potwierdził złożonymi
dokumentami, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony
w rozdziale 3 ust. II pkt 2 siwz, gdzie wskazano iż wykonawca ma wykazać się
wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty
polegające na kompleksowym zagospodarowaniu terenu dla potrzeb turystyki,
rekreacji i edukacji, tj. budową różnego typu nawierzchni (trawiaste, żwirowe,
z kostki brukowej) budową obiektów małej architektury (budynki, wiaty)
o konstrukcji drewnianej, dostawą i montażem tablic informacyjnych,
urządzeniem terenów zielonych o łącznej wartości 100.000 zł brutto każda,
potwierdzone dokumentami należytego wykonania.
Zamawiający pomimo, że ww. wykonawca nie potwierdził złożonymi
dokumentami spełnienia wskazanych warunków udziału w postępowaniu,
nie wezwał go do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów, czym
naruszono art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. W konsekwencji powyższego wykonawca powinien zostać
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie
do postanowień ówcześnie obowiązującego przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ww.
ustawy. Zamawiający nie dopełnił powyższych wymogów, uznał ww. ofertę
za najkorzystniejszą w postępowaniu w którym została złożona, a następnie
z wykonawcą, który ją złożył zawarł umowę na realizację zadania będącego
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Komisja Przetargowa
w składzie 5-osobowym powołana Zarządzeniem nr 78/2009 Wójta Gminy
z dnia 24.09.2009 r. oraz Wójt Gminy. (podkreślenia – red.)

Burtan zarabia najwięcej – zarobki wójtów w powiecie krakowskim

Zarobki wójtów w powiecie krakowskim przedstawiają się następująco (dane na czerwiec 2015):

Czernichów, wójt Szymon Łytek 11 144 zł

Igołomia-Wawrzeńczyce, wójt Józef Rysak 11 265 zł

Iwanowice, wójt Robert Lisowski 10 422

Jerzmanowice-Przeginia, wójt Adam Piaśnik 7080 zł

Kocmyrzów-Luborzyca, wójt Marek Jamborski 12 100 zł

Krzeszowice, burmistrz Wacław Gregorczyk 9554 zł

Liszki, wójt Paweł Miś 11 880 zł

Michałowice, wójt Antoni Rumian 11 940 zł

Mogilany, wójt Piotr Piotrowski 8560 zł

Skała, burmistrz Tadeusz Durłak 11 400 zł

Skawina, burmistrz Paweł Kolasa 11 980 zł

Słomniki, burmistrz Paweł Knafel 12 100 zł

Sułoszowa, wójt Stanisław Gorajczyk 11 710 zł

Świątniki Górne, burmistrz Witold Słomka 11 805 zł

Wielka Wieś, wójt Tadeusz Wójtowicz 11 982 zł

Zabierzów, wójt ELŻBIETA BURTAN 12 365 zł

Zielonki, wójt Bogusław Król 11 760 zł

Źródło: Jaką pensję mają szefowie gmin w Małopolsce?

Szokujące dane o poziomie finansowania programów i projektów unijnych w gminie Zabierzów

Według danych przedstawionych w Statystycznym Vademecum Samorządowca 2015 r. gmina Zabierzów w województwie małopolskim znalazła się na 171 miejscu wśród 182 gmin tego województwa jeśli chodzi o środki środki w dochodach budżetu gminy na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

W powiecie krakowskim na siedemnaście gmin zajęła piętnaste miejsce.

Rok wcześniej gmina Zabierzów znalazła się na 169 miejscu.

Z drugiej strony warto przykładowo przypomnieć, że gmina Zabierzów jest liderem w powiecie krakowskim jeśli chodzi o wynagrodzenie wójta. Przykładowo w roku 2013 było ono większe niż wynagrodzenie prezydentów: Warszawy, Krakowa czy Katowic.

KOMENTARZ Łukasza Grzelewskiego – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Czas Na Zabierzów i redaktora naczelnego czasopisma Czas Gminy Zabierzów:

Wielokrotnie już zwracałem na ten smutny fakt uwagę. Ale widać albo w gminie nie ma fachowców od projektów unijnych, albo pojawił się syndrom „bogatej gminy”, co w rezultacie spowodowało, że nikomu nie chce się sięgać po unijne środki. Ale wszystko to jest względne, ponieważ nawet w przypadku Zabierzowa z jego 100 mln budżetem, nikt nie mówi o tym, że zadłużenie gminy obecnie wynosi 50 mln, a sam deficyt na rok 2016 to 6,5 mln. To jest zarządzanie gminą?
W tak marnej kondycji budżetu, nie brać środków unijnych to brak właściwego gospodarowania budżetem (…).

Burtan: 172 tys., Uszok (prezydent Katowic): 161 tys.

Kontynuując wątek wynagrodzeń (za 2013 r.), po uwzględnieniu prezydenta Katowic, wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan dalej utrzymuje się na prowadzeniu:

 1. Wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan: 172.043,32 zł.
 2. Prezydent Katowic Piotr Uszok: 161.358,69 zł.
 3. Prezydent Warszawy prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Walz: 160.000 zł.
 4. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny: 159.660 zł.
 5. Prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski: 158.512,52 zł.

c.d.n.

Burtan: 172 tys., Grobelny (prezydent Poznania): 159 tys.

Kontynuując wątek wynagrodzeń (za 2013 r.), po uwzględnieniu prezydenta Poznaniu, wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan dalej utrzymuje się na prowadzeniu:

 1. Wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan: 172.043,32 zł.

 2. Prezydent Warszawy prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Walz: 160.000 zł.

 3. Prezydent Poznania Ryszard Grobelny: 159.660 zł.

 4. Prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski: 158.512,52 zł.

c.d.n.

Zarobki za 2013 r.: prezydent Krakowa – 158 tys., prezydent Warszawy – 160 tys., wójt Zabierzowa – 172 tys.

Ostatnio pisałem o dochodach prezydenta Krakowa i wójta Zabierzowa z tytułu zatrudnienia w urzędzie (za rok 2013). Już po zamieszczeniu tego wpisu z ciekawości sięgnąłem także do informacji o dochodzie z tytułu pracy w Urzędzie Miasta Warszawy prezydent Hanny Gronkiewicz-Walz. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Walz w swoim oświadczeniu majątkowym podała, że z tytułu pracy w Urzędzie Miasta Warszawy oraz Uniwersytecie Warszawskim osiągnęła dochód w wysokości 258.966,51 zł. Jak podała stacja TVN Warszawa dochód z pracy w Urzędzie dla m.st. Warszawy wyniósł 160.000 tys. zł. Ostatecznie lista wygląda więc tak:

 1. Wójt gminy Zabierzów Elżbieta Burtan: 172.043,32 zł.

 2. Prezydent Warszawy prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Walz: 160.000 zł.

 3. Prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski: 158.512,52 zł.

Niedługo powinniśmy poznać informacje o oświadczeniach majątkowych za rok 2015.