Tag: wójt

Wójt Zabierzowa znowu zarobiła więcej niż prezydenci Krakowa i Warszawy

Z opublikowanych niedawno oświadczeń majątkowych wójta Gminy Zabierzów i prezydentów Krakowa i Warszawy wynika, że największe zarobki z pracy w urzędzie uzyskała wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan.

Z oświadczenia majątkowego Burtan wynika, że z pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów w 2016 r. osiągnęła ona dochód w wysokości 161.789,11 zł.

Za pracę w tym okresie Majchrowski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 156.980,79 zł a Gronkiewicz-Waltz 159.365,78 zł.

Reklamy

Radni zarzucają wójt Elżbiecie Burtan pomówienie

Poniżej zamieszczam pismo, które dziesięciu niżej podpisanych radnych skierowało do wójt Elżbiety Burtan. Jest ono dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów. Dotyczy wypowiedzi wójt Elżbiety Burtan, która została przeze mnie przywołana w poprzednim wpisie:

stanowisko radnych

Zadania pełnomocnika wójta ds. jakości powietrza

Na stronie internetowej Urzędy Gminy Zabierzów pojawiła się informacja o zmianach w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminu Zabierzów i zadaniach pełnomocnika wójta ds. jakości powietrza:

1)    koordynacja i wdrożenie gminnej strategii ochrony powietrza,

2)    nadzór i koordynacja integracji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej i Programie ograniczenia niskiej emisji,

3)    współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie ochrony powietrza w gminie Zabierzów,

4)    organizowanie i wspieranie prac związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie,

5)    propagowanie wśród mieszkańców ekologicznych i zdrowych rozwiązań oraz korzyści wynikających z wymiany źródeł energii,

6)    prowadzenie skutecznej polityki poprawy jakości powietrza, dostarczanie wsparcia decydentom oraz informowanie,

7)    współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania oraz organizacjami pozarządowymi etc. w zakresie poprawy jakości powietrza;

8)    współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza,

9)    sporządzanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów związanych z ochroną powietrza oraz poprawą jego jakości,

10) inicjowanie działań mających na celu propagowanie pozytywnych postaw proekologicznych, w tym w szczególności z zakresu ochrony powietrza i poprawy jego jakości.

Pełnomocnik ten pojawił się w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów na mocy zarządzenia Nr 240/2016 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zabierzów – „Pełnomocnik Wójta ds. Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), otrzymuje brzmienie „Pełnomocnik Wójta ds. Jakości Powietrza (PJP)”. 

Sukcesy i porażki – 10 lat Elżbiety Burtan na stanowisku wójta Gminy Zabierzów

W ubiegłym miesiącu minęło 10 lat od kiedy wójt Elżbieta Burtan po raz pierwszy rozpoczęła pracę na stanowisku wójta Gminy Zabierzów. Później wybory wygrała jeszcze dwukrotnie.

Nie spotkałem się nawet z próbą podsumowania tej dekady. Dlatego chciałbym w tym miejscu zaprosić mieszkańców naszej gminy do podzielenia się z własnymi opiniami na temat sukcesów i porażek z tej dekady.

Co Wam się najbardziej podobało, a co w Waszej opinii zasługuje na krytykę jeśli chodzi o rozwój naszej gminy w ostatniej dekadzie i decyzji podjęte przez wójt Elżbietę Burtan?

 

 

 

„Działalność wydawnicza samorządów często ma na celu kreowanie odpowiedniego (pozytywnego zazwyczaj) wizerunku konkretnych osób, a niejednokrotnie także dyskredytację przeciwników politycznych”(interpelacja poselska nr 5693)

Kontynuując wątek mediów samorządowych, poniżej zamieszczam interpelację poselską posła Bartłomieja Stawiarskiego z 21 sierpnia 2016 r. (podkr. red.). A przed lekturą zapraszam do zapoznania się z informację o przebiegu ostatniej sesji Rady Gminy w Zabierzowie autorstwa „L. D. / W.Ś.” (Znad Rudawy, październik 2016 r., s. 4-5), gdzie czytamy m.in.:

radna D.K. takim wpisem „szkaluje gminę”, usiłuje stworzyć przeświadczenie, jakoby władze gminy nie dbają o jej rozwój i bezpieczeństwo, a jednocześnie kształtować negatywny wizerunek osobiście wójta gminy. To spotkało się z niezwykle emocjonalnym głosem radnej, której trudno było polemizować z argumentami, jakimi są pisma władz gminy, szczególnie wójta Elżbiety Burtan kierowane do władz kolei i wykonawców, by zapewnili oni właściwą organizację prac i bezpieczeństwo pieszym. „Wszyscy, bez względu na przynależność partyjną, którzy chcą gminie pomóc są jej przyjaciółmi ́- stwierdziła Elżbieta Burtan
Było już późno; mijała właśnie ósma godzina obrad, może dlatego zmęczenie prowadzącej sesję przewodniczącej Rady Gminy Marii Kwaśnik nie pozwoliło na skuteczne opanowanie emocjonalnego wystąpienia radnej Doroty Kęsek, do którego odnosili się też inni radni, wręcz z prośbą, by o sprawach tak ważnych jak bezpieczeństwo i czasowy brak komfortu komunikacyjnego w gminie, rozmawiać uczciwie bez emocji i pomówień.

 

Interpelacja nr 5693

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie zmian legislacyjnych zmierzających do wykluczenia kreowania polityki lokalnych mediów przez przedstawicieli lokalnych władz samorządowych

Zgłaszający: Bartłomiej Stawiarski

Data wpływu: 21-08-2016

Szanowni Panowie Ministrowie,

w maju 2016 r. rzecznik praw obywatelskich wskazał, że wydawanie prasy przez lokalne samorządy w istocie stanowi poważne zagrożenie dla korzystania z wolności słowa. Powoduje także ograniczenie prawa dostępu obywateli do informacji publicznej. Adam Bodnar apelował do ministra spraw wewnętrznych i administracji w celu zmiany praktyki stosowanej przez wiele samorządów. Wydaje się, że decydujące znaczenie w kontekście ewentualnych zmian legislacyjnych powinno przypaść Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecna sytuacja, w której np. wójt zarządzający gminą jednocześnie kreuje politykę lokalnych mediów stanowi jawne zaprzeczenie idei wolnej prasy, która w naturalny sposób powinna patrzeć władzy na ręce. Wskazuje się, że działalność wydawnicza samorządów często ma na celu kreowanie odpowiedniego (pozytywnego zazwyczaj) wizerunku konkretnych osób, a niejednokrotnie także dyskredytację przeciwników politycznych. Mechanizmy te uwidaczniają się szczególnie w okresach przedwyborczych. Praktycznie nieograniczone możliwości finansowe wydawnictw samorządowych stanowią wyraźne zaburzenie konkurencji względem mediów prywatnych, finansowanych nie z pieniędzy publicznych. Na niepokojącą tendencję wydawania gazet przez władze samorządowe zwraca uwagę wiele autorytetów, np. prof. Ireneusz Kamiński, sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Profesor wskazuje na konkretny przykład natury ekonomicznej. Jego zdaniem, jeśli na niewielkim lokalnym rynku będą funkcjonowały dwa tytuły, jeden przychylny wobec władzy a drugi krytyczny, to w znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej będzie znajdował się ten przychylny władzy. Wydaje się, że niezbędna będzie więc w tym zakresie nowelizacja ustawy Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. nr 5 poz. 24 ze zm.). Zapewne największym problemem będzie skuteczne uniemożliwienie obchodzenia regulacji w zakresie ograniczenia działalności wydawniczej samorządów, w tym problemy związane z mediami elektronicznymi.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy planowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmiany legislacyjne zmierzające do wykluczenia kreowania polityki lokalnych mediów przed przedstawicieli lokalnych władz samorządowych?

2. Czy wydawanie prasy lokalnej przez samorządy w chwili obecnej jest całkowicie legalne? Czy nie wystarczy odpowiednia reakcja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy Prawo prasowe, który stanowi, że wydawcą może być osoba fizyczna, prawna lub ułomna osoba prawna (więc nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego)?

Z poważaniem

Bartłomiej Stawiarski

Poseł na Sejm RP

Źródło: interpelacja poselska nr 5693.

 

Panie Wicewójcie, czy Rudawa leży 50 km od granicy Państwa?

W opracowaniu pt. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
ZABIERZÓW W ZAKRESIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 5/3, 6/2, 8/38 W RUDAWIE (autorzy: Bartłomiej Stawarz – obecny wicewójt i Maciej Klara) znajduje się takie stwierdzenie:

Obszar objęty planem miejscowym położony jest w odległości ok. 50 km od najbliższej granicy Państwa, a projektowane przeznaczenia nie będą miały ponadmiejscowego zasięgu oddziaływania.

Panie Wójcie, czy Rudawa leży 50 km od granicy naszego Państwa?

Powyższy dokument dostępny jest na stronie: bip.malopolska.pl/pobierz/1077987.html

Nowy wicewójt, stare problemy (plan w Rudawie)

Mieszkańcy Rudawy od kilku miesięcy protestują przeciwko planowanym w ich miejscowości inwestycjom w zakresie gospodarki odpadami. Formalną realizację tych przedsięwzięć umożliwia uchwała Rady Gminy Zabierzów, którą zmieniono pod koniec 2014 r. plan zagospodarowania przestrzennego dla położonych w Rudawie działek nr 5/3, 6/2, 8/38.

Zgodnie z uchwałą na działkach tych wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami dla których ustalono przeznaczenie: tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu gospodarowania odpadami, tj. zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do ich funkcjonowania. Co najważniejsze, i co wywołuje największe protesty, ustalono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale z wyjątkiem:
1) stacji demontażu pojazdów w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc przetwarzania pojazdów;
2) instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańcy domagają się zmiany planu w tym zakresie (zob. m.in. uchwałę zebrania wiejskiego).

Wskazana wyżej uchwała zawiera załącznik: „rysunek zmiany planu w skali 1:2000”. Na załączniku tym jako główny projektant został wskazany: „mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz” (treść: „rysunek zmiany planu”).

Zarządzeniem z nr 46/2016 wójt Gminy Zabierzów powołała Bartłomieja Stawarza na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zabierzów.

Komisja Europejska: Gmina Zabierzów nie jest uprawniona do złożenia skargi dotyczącej zarzutu nielegalnej pomocy państwa lotnisku w Balicach

Na początku ubiegłego roku w mediach szeroko komentowana była wystosowana przez Gminę Zabierzów skarga do Komisji Europejskiej. Gmina złożyła taką skargę jako pierwsza w kraju. Zarzut dotyczył „nielegalnej pomocy publicznej” udzielanej – jak twierdziła gmina – przez nasze państwo lotnisku w Balicach. Ta nielegalna pomoc publiczna miała polegać na zwolnieniu przez państwo lotniska od płacenia podatku od nieruchomości.

Jak przekonywał prawnik gminy Polska miała obowiązek zgłoszenia do Brukseli zwolnienia od płacenia podatku do lipca 2007 roku, ten wymóg nie został spełniony, dlatego podatek gminie się należy.  Straty z tego tytułu Gmina Zabierzów szacuje na kilka milionów złotych rocznie, a z okresu siedmiu lat sprzed złożenia skargi nawet około 50 mln zł.

Wójt gminy Elżbieta Burtan przekonywała, że gmina uznała, że pomoc jest nielegalna, bo nie została zatwierdzona przez Komisję. W przypadku podzielenia tego stanowiska gmina liczyła na odszkodowanie.

Próbując odszukać informacje na temat tej skargi w mediach, można byłoby pomyśleć, że Komisja tę skargę dalej rozpatruje. Tak jednak nie jest. Komisja wysłała do gminy pismo z 29 lipca 2015 r. w którym wskazała, że Gmina Zabierzów nie jest uprawniona do złożenia takiej skargi. Informacja ta jak na razie nie przedostała się szerzej do mediów. Mając na uwadze precedensowy charakter sprawy warto do sprawy powrócić i wskazać jakie argumenty skłoniły Komisję do podjęcia takiej decyzji.

Po pierwsze, Komisja zwróciła uwagę, że tego rodzaju formalne skargi mogą składać jedynie zainteresowane strony. Zgodnie z orzecznictwem w celu wykazania takiego statusu konieczne jest wykazanie bezpośredniego związku konkurencyjnego między beneficjentem a podmiotem wnoszącym skargę. Interesy te muszą być wyrażone w sposób bezpośredni i indywidualny.

Po drugie, w ocenie Komisji Gmina Zabierzów w swojej skardze nie wykazała, że nie istnieje taki konkurencyjny związek między Gminą Zabierzów a beneficjentami rzekomej pomocy państwa. Gmina nie wykazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym skargą. Natomiast przedmiotowe zwolnienie z podatków m charakter ogólnokrajowy i nie dotyczy konkretnie/indywidualnie Gminy Zabierzów.

Po trzecie, w tych okolicznościach Komisja uznała, że gmina nie kwalifikuje się w tym przypadku jako zainteresowana strona i w konsekwencji skargi gminy nie można traktować jako formalnej skargi w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 659/1999.

 

Sprawę skargi przedstawiono m.in. w następujących artykułach i audycjach:
Gość Niedzielny – Zabierzów pisze do Brukseli

Zastępca wójta Wojciech Burmistrz odwołany

Jak wynika z zarządzenia wójta Gminy Zabierzów (Nr 42/2016) z 26 lutego 2016 r. z dniem 26 lutego ze stanowiska zastępcy wójta odwołany został Wojciech Burmistrz.

Na stronie internetowej Gminy Zabierzów Wojciech Burmistrz jest w dalszym ciągu wykazywany jako jeden z dwóch zastępców wójta. Jak wynika z innego zarządzenia, od 1 marca objął on stanowisko drugiego zastępcy wójta.