Tag: turystyka i rekreacja

RIO w Krakowie o Jurajskim Raju: „wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

W wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 28 sierpnia 2013 r., które zostało skierowane do Elżbiety Burtan – wójta Gminy Zabierzów, można zapoznać się m.in. z zarzutem odnośnie do nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zadanie związane z „Jurajskim Rajem”:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 35
uznanie za najkorzystniejszą oferty pomimo, iż wykonawca który ją złożył nie
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższe dotyczyło
oferty nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Urządzenie terenów rekreacji turystycznej i edukacji dziecięcej w ramach
działania MRPO (II) 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej pn. „Jurajski Raj
w Gminie Zabierzów – Produkt i Oferta Turystyczna” polegające na budowie,
montażu i dostawie obiektów”. Wykonawca nie potwierdził złożonymi
dokumentami, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony
w rozdziale 3 ust. II pkt 2 siwz, gdzie wskazano iż wykonawca ma wykazać się
wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty
polegające na kompleksowym zagospodarowaniu terenu dla potrzeb turystyki,
rekreacji i edukacji, tj. budową różnego typu nawierzchni (trawiaste, żwirowe,
z kostki brukowej) budową obiektów małej architektury (budynki, wiaty)
o konstrukcji drewnianej, dostawą i montażem tablic informacyjnych,
urządzeniem terenów zielonych o łącznej wartości 100.000 zł brutto każda,
potwierdzone dokumentami należytego wykonania.
Zamawiający pomimo, że ww. wykonawca nie potwierdził złożonymi
dokumentami spełnienia wskazanych warunków udziału w postępowaniu,
nie wezwał go do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów, czym
naruszono art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. W konsekwencji powyższego wykonawca powinien zostać
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie
do postanowień ówcześnie obowiązującego przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ww.
ustawy. Zamawiający nie dopełnił powyższych wymogów, uznał ww. ofertę
za najkorzystniejszą w postępowaniu w którym została złożona, a następnie
z wykonawcą, który ją złożył zawarł umowę na realizację zadania będącego
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Komisja Przetargowa
w składzie 5-osobowym powołana Zarządzeniem nr 78/2009 Wójta Gminy
z dnia 24.09.2009 r. oraz Wójt Gminy. (podkreślenia – red.)

Reklamy

0 km – długość ścieżek rowerowych w Gminie Zabierzów

W opracowaniu GUS pt. Statystyczne Vademecum Samorządowca (wydanie z 2015 r. w oparciu o dane z 2014 r.) pojawia się także informacja na temat długości ścieżek rowerowych.

W przypadku Zabierzowa nie podano jakiejkolwiek danych. Ostatnio skontaktowałem się z Urzędem Gminy Zabierzów i poprosiłem o informację, czy brak podania tej informacji wynika z tego, że w gminie rzeczywiście nie ma takich ścieżek.

Otrzymałem następującą odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila w sprawie długości ścieżek rowerowych, informuję co następuje.

Wartość/albo jej brak dla ścieżek rowerowych na terenie gminy Zabierzów, ujawniona w opracowaniu GUS-u z 2014 r.  (http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_krakowski/zabierzow.pdf )  odpowiada stanowi faktycznemu.

Istniejąca na terenie sieć szlaków rowerowych nie spełnia warunków definicji ścieżki rowerowej, stosowanej w statystyce publicznej.

Stosowane wymiennie w języku potocznym pojęcia ścieżka rowerowa, szlak rowerowy czy trasa rowerowa nie są tożsame.

Definicja ścieżki rowerowej nie tylko na potrzeby statystyki publicznej pochodzi z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)

Począwszy od roku 2013 dane w statystyce publicznej uwzględniają długość ścieżek rowerowych będących odpowiednio w obszarze właściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (bez długości szlaków rowerowych), czyli: samodzielnych dróg dla rowerów (położonych w pasie drogi); dróg wydzielonych z jezdni; dróg wydzielonych z chodnika; dróg zawartych w ciągach pieszo-rowerowych.

Za długość ścieżek rowerowych należy uważać długość dróg dla rowerów przebiegających w jednym kierunku.

Długość ścieżek położonych po dwóch stronach drogi jest liczona odrębnie.

W statystyce ujęte są pod ścieżki rowerowe te, które służą głównie do celów komunikacyjnych, a nie turystycznych, tzw. szlaków rowerowych.

Informacje można sprawdzić na podstronie

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3704,pojecie.html

lub bezpośrednio w GUS, który zbiera dane w w/w zakresie.

Wydaje się, że budowa odpowiednich ścieżek rowerowych, umożliwiających także dojazd rowerem do Krakowa, powinna być priorytetem władz Gminy Zabierzów. Oprócz potrzeb inwestorów i turystów gmina powinna w większym stopniu dostrzegać potrzeby mieszkańców, stosownie do aktualnych trendów i potrzeb mieszkańców. Zwłaszcza jeśli gmina chce być zaliczana w Polsce do czołówki gmin wiejskich.

Co to jest „Jurajski Raj”?

W czwartek rozmawiałem z pewnym specjalistą z zakresu turystyki i rekreacji, prodziekanem na Wydziale Turystyki i Rekreacji jednej z krakowskich publicznych uczelni. Osobą, która turystyką i rekreacją zajmuje się zawodowo od kilkudziesięciu lat.

Z ciekawości zapytałem, czy wie co to jest „Jurajski Raj”. Odpowiedź była negatywna. Jakoś mnie nie zaskoczyła. Myślę, że nawet wielu mieszkańców gminy nie ma pojęcia na temat tego projektu. Jeśli chodzi o jego promocję, to wydaje się, że w dalszym ciągu czegoś brakuje. Zaczynając już od tak wydawałoby się prostej kwestii jako tablice informacyjne na drodze „Kraków-Krzeszowice”.

Strona internetowa projektu: Jurajski Raj.