Tag: PSZOK

Nowy wicewójt, stare problemy (plan w Rudawie)

Mieszkańcy Rudawy od kilku miesięcy protestują przeciwko planowanym w ich miejscowości inwestycjom w zakresie gospodarki odpadami. Formalną realizację tych przedsięwzięć umożliwia uchwała Rady Gminy Zabierzów, którą zmieniono pod koniec 2014 r. plan zagospodarowania przestrzennego dla położonych w Rudawie działek nr 5/3, 6/2, 8/38.

Zgodnie z uchwałą na działkach tych wyznacza się tereny infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami dla których ustalono przeznaczenie: tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu gospodarowania odpadami, tj. zbiórki, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu niezbędnym do ich funkcjonowania. Co najważniejsze, i co wywołuje największe protesty, ustalono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale z wyjątkiem:
1) stacji demontażu pojazdów w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc przetwarzania pojazdów;
2) instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym odpadów niebezpiecznych.

Mieszkańcy domagają się zmiany planu w tym zakresie (zob. m.in. uchwałę zebrania wiejskiego).

Wskazana wyżej uchwała zawiera załącznik: „rysunek zmiany planu w skali 1:2000”. Na załączniku tym jako główny projektant został wskazany: „mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz” (treść: „rysunek zmiany planu”).

Zarządzeniem z nr 46/2016 wójt Gminy Zabierzów powołała Bartłomieja Stawarza na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Zabierzów.

Reklamy

Media o propozycji PSZOK-a w Rudawie

Sprawa propozycji PSZOK-a, i co nie mniej ważne innych proponowanych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami w Rudawie przy ul. Dunajewskiego, była przedmiotem m.in. następujących audycji i artykułów (wykaz zawiera tzw. aktywne linki, a więc po kliknięciu na link wyświetla się materiał):

Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami nie tylko mieszkańców Rudawy, ale także pozostałych mieszkańców gminy. Materiały te prezentują stanowiska obydwu „stron”, więc każdy może samodzielnie wyrobić sobie zdanie.

Wkrótce zamieszczę kolejne materiały na ten temat, problemowi temu poświęciłem oddzielną podstronę: propozycja PSZOK-a w Rudawie.

 

Krytyczna opinia dr. Dominika Ziarkowskiego na temat propozycji lokalizacji PSZOK-u w Rudawie przy ul. Dunajewskiego

Poniżej zamieszczam opinię dr. Dominika Ziarkowskiego na temat propozycji lokalizacji PSZOK-u w Rudawie przy ul. Dunajewskiego (PSZOKu czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Gmina na swojej stronie internetowej twierdzi, że taka lokalizacja to „idealne rozwiązanie”. Nie wyjaśnia jednak kto i w jaki sposób dokonał wyboru propozycji takiej lokalizacji (temat ten będzie przedmiotem kolejnych wpisów).

Tymczasem z opinii dr. Dominika Ziarkowskiego wynika, że pomysł takiej lokalizacji „jest zupełnie irracjonalny i wygląda jakby gmina chciała działać na swoją własną szkodę”.

Oto pełna treść opinii:

Opinia D.Ziarkowski 1

Opinia D.Ziarkowski 2

cdn.

Deklaracja Elżbiety Burtan (wójt Zabierzowa) w sprawie PSZOK-u w Rudawie

Na początku listopada ubiegłego roku wójt Elżbieta Burtan, w związku z pojawiającymi się protestami przeciwko utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudawie (tzw. PSZOK-a), oświadczyła tak:
(…) nie będziemy organizować go na siłę. Jeśli będzie kategoryczny sprzeciw, to zrezygnuję z tworzenie punktu (Nie chcą składowiska, Dziennik Polski z 4 listopada 2015 r.)
Mieszkańcy Rudawy oświadczenie to potraktowali bardzo poważnie, w pełni ufając złożonej deklaracji. Złożyli petycję podpisaną przez ponad 700. mieszkańców, m.in. przeciwko tej inwestycji. Na zebraniu wiejskim w dniu 5 listopada 2015 r. mieszkańcy sołectwa (w tym sołtys oraz dwóch radnych) podjęli kategoryczną uchwałę w której wyrażony został protest przeciwko m.in. tej inwestycji, a jednocześnie wezwanie do gminy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała dostępna jest tutaj.
Czekamy na dalsze działania! Ostatnio pojawił się zarzut, że obecne działania wójt „należy odebrać jako wyraz złej woli i próbę „przeczekania” całej sytuacji” (tak w poniższej opinii Łukasza Grzelewskiego, prezesa stowarzyszenia „Czas na Zabierzów”). Już wkrótce przekonamy się na ile były one trafne.
Niestety w dalszym ciągu na stronie internetowej gminy możemy przeczytać o planach lokalizacji PSZOK-u w Rudawie:
Podstawowym, a zarazem jednym z najistotniejszych elementów jest wybór optymalnej lokalizacji Punktu. Planowane przedsięwzięcie musi być zgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Idealnym rozwiązaniem jest zatem wykorzystanie do tego celu dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 w miejscowości Rudawa, zlokalizowanych przy drodze asfaltowej, w miejscu łatwo dostępnym.Na realizację budowy  PSZOK-a konieczne jest poniesienie olbrzymich nakładów finansowych (opracowanie dokumentacji formalnej, projektów, poniesienie kosztów budowy) – dlatego korzystnym rozwiązaniem będzie zastosowanie partnerstwa publiczno – prywatnego.
W każdym razie powstaje pytanie, czy wójt Elżbieta Burtan dotrzyma obietnicy? Czy jej obietnica w tym zakresie jest coś warta?

Continue reading „Deklaracja Elżbiety Burtan (wójt Zabierzowa) w sprawie PSZOK-u w Rudawie”