Tag: Jurajski Raj

RIO w Krakowie o Jurajskim Raju: „wykonawca powinien zostać wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”

W wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 28 sierpnia 2013 r., które zostało skierowane do Elżbiety Burtan – wójta Gminy Zabierzów, można zapoznać się m.in. z zarzutem odnośnie do nieprawidłowości związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na zadanie związane z „Jurajskim Rajem”:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 35
uznanie za najkorzystniejszą oferty pomimo, iż wykonawca który ją złożył nie
potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższe dotyczyło
oferty nr 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Urządzenie terenów rekreacji turystycznej i edukacji dziecięcej w ramach
działania MRPO (II) 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej pn. „Jurajski Raj
w Gminie Zabierzów – Produkt i Oferta Turystyczna” polegające na budowie,
montażu i dostawie obiektów”. Wykonawca nie potwierdził złożonymi
dokumentami, że spełnia warunek udziału w postępowaniu określony
w rozdziale 3 ust. II pkt 2 siwz, gdzie wskazano iż wykonawca ma wykazać się
wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim
rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty
polegające na kompleksowym zagospodarowaniu terenu dla potrzeb turystyki,
rekreacji i edukacji, tj. budową różnego typu nawierzchni (trawiaste, żwirowe,
z kostki brukowej) budową obiektów małej architektury (budynki, wiaty)
o konstrukcji drewnianej, dostawą i montażem tablic informacyjnych,
urządzeniem terenów zielonych o łącznej wartości 100.000 zł brutto każda,
potwierdzone dokumentami należytego wykonania.
Zamawiający pomimo, że ww. wykonawca nie potwierdził złożonymi
dokumentami spełnienia wskazanych warunków udziału w postępowaniu,
nie wezwał go do uzupełnienia brakujących w ofercie dokumentów, czym
naruszono art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych. W konsekwencji powyższego wykonawca powinien zostać
wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie
do postanowień ówcześnie obowiązującego przepisu art. 24 ust. 2 pkt 3 ww.
ustawy. Zamawiający nie dopełnił powyższych wymogów, uznał ww. ofertę
za najkorzystniejszą w postępowaniu w którym została złożona, a następnie
z wykonawcą, który ją złożył zawarł umowę na realizację zadania będącego
przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości: Komisja Przetargowa
w składzie 5-osobowym powołana Zarządzeniem nr 78/2009 Wójta Gminy
z dnia 24.09.2009 r. oraz Wójt Gminy. (podkreślenia – red.)

Reklamy

Co to jest „Jurajski Raj”?

W czwartek rozmawiałem z pewnym specjalistą z zakresu turystyki i rekreacji, prodziekanem na Wydziale Turystyki i Rekreacji jednej z krakowskich publicznych uczelni. Osobą, która turystyką i rekreacją zajmuje się zawodowo od kilkudziesięciu lat.

Z ciekawości zapytałem, czy wie co to jest „Jurajski Raj”. Odpowiedź była negatywna. Jakoś mnie nie zaskoczyła. Myślę, że nawet wielu mieszkańców gminy nie ma pojęcia na temat tego projektu. Jeśli chodzi o jego promocję, to wydaje się, że w dalszym ciągu czegoś brakuje. Zaczynając już od tak wydawałoby się prostej kwestii jako tablice informacyjne na drodze „Kraków-Krzeszowice”.

Strona internetowa projektu: Jurajski Raj.

„Dziennik Polski” o Jurajskim Raju

W grudniu w Dzienniku Polskim pojawił się krótki artykuł o Jurajskim Raju, a konkretnie o kradzieży tablic informacyjnych (Aleksandrowice. Ukradł tablice z opisem Jurajskiego Raju).

Dziennik poinformował, że policja ujęła złodzieja tablic informacyjnych dotyczących turystycznego projektu Jurajski Raj. Tablice zostały skradzione w Brzoskwini a zakopane a jednej z posesji w Aleksandrowicach. Policjantom udało się odzyskać zakopane tablice. Jak podaje dziennik: Okazało się, że same cztery tablice z tworzywa sztucznego z opisami i rysunkami roślin oraz zwierząt nie stanowiły żadnej wartości dla złodzieja, dlatego je zakopał. Jednak były one ustawione na metalowej konstrukcji, którą przestępca zainteresował się i prawdopodobnie sprzedał. Zabierzowscy urzędnicy wycenili straty na 2000 zł. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut, po przesłuchaniu został zwolniony.

Przy okazji – próbowałem znaleźć w internecie więcej informacji na temat Jurajskiego Raju jako produktu turystycznego (opinie turystów, itp.). Poza informacjami zamieszczanymi przez samą gminę oraz przewodnikami turystycznymi jest tego niewiele. Nie udało mi się znaleźć opinii turystów – ani pozytywnych, ani negatywnych. Wydaje się więc, że produkt ten wymaga większej promocji (abstrahując od sensowności tej inwestycji). Nie mogę nie wspomnieć również o wątpliwym pomyśle utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (i innych podobnych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami) na terenie szlaku turystycznego, który jest promowany przez gminę w ramach tego projektu, ale o tym napiszę szerzej w kolejnym wpisie.