media „samorządowe”

Cytaty o mediach „samorządowych”:

Rada Miejska w (…) uchwałą z (…) zakazała wydawania gazety przez CKSiR, uznając w uzasadnieniu uchwały, że „Centrum nie powinno być wydawcą prasy lokalnej, ponieważ gazeta redagowana przez pracowników jednostki organizacyjnej gminy, zależnej od burmistrza, nie może być gazetą całkowicie niezależną i obiektywną”.

Źródło: Czy samorządy powinny wydawać gazety?, uchwała ta dostępna jest: tutaj

Praktyka wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego jest postrzegana jako jedno z podstawowych zagrożeń dla wolności słowa, budzi też poważne wątpliwości co do zgodności z wieloma konstytucyjnymi wartościami.

Źródło: Czy samorządy powinny wydawać gazety?

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja, gdy uniemożliwiają one wydawcom prywatnym w ogóle rozpoczęcie działalności prasowej na danym rynku lokalnym, co jest bardzo szkodliwe dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wyłącznie niezależna prasa, dbająca o przestrzeganie zasad przejrzystości działania władz publicznych oraz prawo dostępu obywateli do informacji, jest filarem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w skali lokalnej. Prasa wydawana przez samorządy nie jest w stanie pełnić tej funkcji. Gazety samorządowe, z uwagi na wysoki stopień upolitycznienia, nie umożliwiają nieskrępowanej wymiany poglądów i opinii oraz nie pozwalają wyrażać krytyki negatywnych zjawisk. Jest to tym bardziej niepokojące, że media te są utrzymywane ze środków publicznych, a zatem powinny odzwierciedlać różnorodne poglądy przynależne różnym grupom społecznym, a nie tylko punkt widzenia rządzącej siły politycznej. Dlatego też działalność samorządów polegająca na wydawaniu czasopism narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa, pozbawiając mieszkańców rzetelnej, niezależnej informacji oraz możliwości sprawowania kontroli społecznej nad władzą lokalną za pośrednictwem niezależnej prasy wypełniającej funkcję publicznego stróża. Narusza ona ponadto konstytucyjną zasadę pomocniczości oraz zaburza uczciwą konkurencję na lokalnym rynku prasy, utrudniając funkcjonowanie prywatnych mediów.

Źródło: Czy samorządy powinny wydawać gazety?

Media samorządowe, z uwagi na wysoki stopień upolitycznienia, nie umożliwiają nieskrępowanej wymiany poglądów i opinii oraz nie pozwalają wyrażać krytyki negatywnych zjawisk. Jest to tym bardziej niepokojące, że media te utrzymywane są ze środków publicznych, a zatem powinny odzwierciedlać różne poglądy, a nie tylko punkt widzenia aktualnie rządzącej koalicji (…)

Źródło: apel Kujawskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, KSPiH wysłało apel do RIO w sprawie wydawania mediów przez Miasto

Jakie jest wyobrażenie o dziennikarstwie wśród urzędników gminnych? Wójtowie i burmistrzowie chcą ingerować w teksty dziennikarskie. Posądzają dziennikarzy o niekorzystne intencje. Kontakt z mediami bywa kuriozalny.

Źródło: Niezdrowe relacje między mediami a samorządem

Szczególnie niepokoi sytuacja, w której wydawcy samorządowi utrzymują się zarówno ze środków publicznych, jak i za sprawą reklamodawców, o których zabiegają, stając się także na tym polu konkurentami czasopism niezależnych.

Źródło: Źródło: Czy samorządy powinny wydawać gazety?

(…) zamieszczanie ogłoszeń i reklam od przedsiębiorców lokalnych oraz zewnętrznych nie prowadzi do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, tym samym nie jest zadaniem użyteczności publicznej. W konsekwencji za niedopuszczalne należy uznać zamieszczanie ogłoszeń reklamowych w wydawnictwie gminy (…)

Źródło: Interpretacja RIO w Łodzi z 20.12.2013 r. (WA 4120- -15/2013/w)

Publikowanie płatnych reklam i ogłoszeń przez gazetę gminną nie stanowi realizacji zadania publicznego. Nie jest zgodne z zasadą subsydiarności. Na rynku lokalnym istnieje prasa prywatna, która z powodzeniem wykonuje to zadanie i dla której prasa gminna stanowi konkurencję – jeszcze większą, gdy jest bezpłatna

Źródło: Stanowisko Kolegium RIO we Wrocławiu z 7.05.2014 r. w sprawie wydawania gazety gminnej

(…) gazety wydawane przez jednostki samorządu terytorialnego często próbują naśladować, a nawet zastępować prywatną prasę, stając się zagrożeniem dla wydawców, których mogą stopniowo wypierać z rynku

Źródło: Czy samorządy powinny wydawać gazety?

 

Reklamy