Gmina Zabierzów wyemituje obligacje na kwotę 11.000.000 zł

Na ostatniej sesji Rady Gminy Zabierzów podjęto poniższą uchwałę:

Uchwała Nr XXI/217/16
Rady Gminy Zabierzów

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Zabierzów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz.446); art. 89 ust. 1 pkt  2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

RADA GMINY ZABIERZÓW
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 1. Gmina Zabierzów wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy ) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 11.000.000 zł. (słownie: jedenaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych

adresatów, w liczbie mniejszej niż 150.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formatu dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji jest sfinansowanie części deficytu budżetu zaplanowanego na rok 2016 oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji, których termin spłaty przypada na rok 2016.

§ 3. 1. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2016 roku w następujących seriach:

1) Seria A16 – na kwotę   1.000.000 zł. (słownie: jeden milion zł.)

2) Seria B16 – na kwotę   1.000.000 zł. (słownie: jeden milion zł.)

3) Seria C16 – na kwotę   1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

4) Seria D16  na kwotę     1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

5) Seria E16 – na kwotę   1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

6) Seria F16 – na kwotę   1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

7) Seria G16 – na kwotę  1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

8) Seria H16 – na kwotę  1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa cenie nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zabierzów.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) Seria A16 – do dnia 31 grudnia 2017 roku

2) Seria B16 – do dnia 31 grudnia 2018 roku

3) Seria C16 – do dnia 31 grudnia 2019 roku

4) Seria D16– do dnia 31 grudnia 2020 roku

5) Seria E16 – do dnia 31 grudnia 2021 roku

6) Seria F16 – do dnia 31 grudnia 2022 roku

7) Seria G16 – do dnia 31 grudnia 2023 roku

8) Seria H16 – do dnia 31 grudnia 2024 roku

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Zabierzów obligacji przed terminem

wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłaca w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni

robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na dzień ustawowo

wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym

przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. 1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych i przychodów Gminy Zabierzów w latach 2017-2024.

2. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zabierzów.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Zabierzów do:

1) ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji,

2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

3) dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

4) spełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s