Miesiąc: Wrzesień 2016

Stanisław Dam: „Miałem nadzieje, że kto jak kto, ale Wójt wie jak ważna dla naszej społeczności jest budowa chodników”

Od pewnego czasu w gminie atmosfera się podniosła. Protesty, petycje…

Dzisiaj Dziennik Polski wspomina o petycji z Nielepic. Przedmiotem sporu jest budowa chodnika wzdłuż głównej drogi. Podobno brakuje odpowiednich środków, co krytykuj sołtys Stanisław Dam (jednocześnie radny). Jak wskazuje:

Miałem nadzieje, że kto jak kto, ale Wójt wie jak ważna dla naszej społeczności jest budowa chodników. Widać myliłem się.

Więcej w artykule: Nielepice. 400 podpisów pod petycją o budowę chodnika.

Reklamy

List z Rudawy w nowym wydaniu listów Henryka Sienkiewicza

Nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w połowie września ukazała się publikacja: Henryk Sienkiewicz, WIDZIAŁEM WSZYSTKO, COM CHCIAŁ I POTRZEBOWAŁ WIDZIEĆ.

Jak podaje Wydawca, jest to:

Bogato ilustrowany tom korespondencji Henryka Sienkiewicza, w którym czytelnik znajdzie nieznaną do tej pory twórczość epistolarną autora Trylogii. Wśród adresatów znalazły się tu osoby z kręgu najbliższych krewnych i przyjaciół pisarza, m.in. Jadwiga Janczewska, Karol Potkański, Stanisław Witkiewicz czy Maria Skłodowska-Curie.

Dlaczego w tym miejscu o tym piszę? Niektórzy Czytelnicy z pewnością się domyślają. Jeden z opublikowanych listów został napisany przez Sienkiewicza w Rudawie, co zostało w publikacji wyraźnie zaznaczone. Lektura obowiązkowa dla wszystkich osób zbierających publikacje związane z naszą małą ojczyzną. Tym bardziej, że została ona pięknie wydana, a cena jest wyjątkowo przystępna (na stronie wydawnictwa obecnie: 23,92 zł).

Bartłomiej Stawarz: „Nie ma co się dziwić mieszkańcom. Sam nim jestem i wiem, jak to jest uciążliwe” (cytat dnia)

Ostatnio protest mieszkańców w związku z remontem linii kolejowej Kraków-Katowice tak skomentował zastępca wójta Bartłomiej Stawarz:

Nie ma co się dziwić mieszkańcom. Sam nim jestem i wiem, jak to jest uciążliwe.

Przypomnieć należy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy gminnych dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego.

Gmina Zabierzów wyemituje obligacje na kwotę 11.000.000 zł

Na ostatniej sesji Rady Gminy Zabierzów podjęto poniższą uchwałę:

Uchwała Nr XXI/217/16
Rady Gminy Zabierzów

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Zabierzów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz.446); art. 89 ust. 1 pkt  2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238)

RADA GMINY ZABIERZÓW
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. 1. Gmina Zabierzów wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy ) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) na łączną kwotę 11.000.000 zł. (słownie: jedenaście milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych

adresatów, w liczbie mniejszej niż 150.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formatu dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji jest sfinansowanie części deficytu budżetu zaplanowanego na rok 2016 oraz spłaty rat zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji, których termin spłaty przypada na rok 2016.

§ 3. 1. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2016 roku w następujących seriach:

1) Seria A16 – na kwotę   1.000.000 zł. (słownie: jeden milion zł.)

2) Seria B16 – na kwotę   1.000.000 zł. (słownie: jeden milion zł.)

3) Seria C16 – na kwotę   1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

4) Seria D16  na kwotę     1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

5) Seria E16 – na kwotę   1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

6) Seria F16 – na kwotę   1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

7) Seria G16 – na kwotę  1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

8) Seria H16 – na kwotę  1.500.000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł.)

2. Cena emisyjna obligacji będzie równa cenie nominalnej.

3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zabierzów.

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) Seria A16 – do dnia 31 grudnia 2017 roku

2) Seria B16 – do dnia 31 grudnia 2018 roku

3) Seria C16 – do dnia 31 grudnia 2019 roku

4) Seria D16– do dnia 31 grudnia 2020 roku

5) Seria E16 – do dnia 31 grudnia 2021 roku

6) Seria F16 – do dnia 31 grudnia 2022 roku

7) Seria G16 – do dnia 31 grudnia 2023 roku

8) Seria H16 – do dnia 31 grudnia 2024 roku

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Zabierzów obligacji przed terminem

wykupu w celu ich umorzenia.

§ 5. 1. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej licząc od dnia emisji i wypłaca w okresach półrocznych, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może być krótszy.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni

robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na dzień ustawowo

wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym

przypadającym po tym dniu.

§ 6. 1. 1. Wykup obligacji zostanie sfinansowany z dochodów własnych i przychodów Gminy Zabierzów w latach 2017-2024.

2. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania

zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Zabierzów.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Zabierzów do:

1) ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji,

2) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

3) dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

4) spełniania świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyrok w sprawie byłego Wójta Gminy Zabierzów Józefa K. – początkiem dobrej współpracy z Elżbietą Burtan?

Na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Krakowie dostępny jest taki komunikat:

W dniu wczorajszym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział IX Karny zapadł wyrok w sprawie nie naliczenia podatku od nieruchomości spółce „Kraków Buisness Park” od 1997 roku do lutego 2001 roku oraz od stycznia 2003 roku do lipca 2004 roku przez byłego Wójta Gminy Zabierzów Józefa K. w wyniku czego wyrządzono szkodę Gminie Zabierzów w znacznych rozmiarach w łącznej kwocie ponad 423 tys. złotych oraz nieujawnienia przez Józefa K. w oświadczeniach majątkowych dotyczących lat 2006 – 2007 wszystkich źródeł dochodów.

Sąd skazał Józefa K. za te czyny łącznie na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, karę grzywny w wysokości 200 stawek po 200 złotych oraz orzekł zakaz zajmowania stanowisk w urzędach samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego związanych z pełnieniem funkcji publicznych na okres 3 lat.

Wyrok nie jest prawomocny. W sprawie tej skierowano akt oskarżenia w 2011 roku. Sprawa stanowiła wyłączony wątek ze sprawy określanej w mediach sprawą Kraków Buisness Park.

Z kolei w Dzienniku Polskim (Sąd nad starostą. I apelacja) czytamy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy skazał starostę Józefa Krzyworzekę na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 30 tys. zł grzywny oraz kosztów sądowych. Wyrok jest nieprawomocny. Starosta został uznany winnym niedopełnienia obowiązków naliczenia podatków od nieruchomości firmie Kraków Business Park w latach 1997-2004 (gdy był wójtem Zabierzowa). Według prokuratury gmina straciła 423 tys. zł. Starostę uznano też winnym dwukrotnego zatajenia w oświadczeniu majątkowym dochodów ze spółki Creation powiązanej z firmą Kraków Business Park, wynoszących 20 tys. zł.
W tym samym miejscu czytamy:
Samorządowe drogi Elżbiety Burtan i Józefa Krzyworzeki rozeszły się dawno. Nawet kontakty na linii gmina – powiat były tylko koniecznością, wymianą pism. Wpływy Krzyworzeki w gminie dawały też o sobie znać poprzez zaufane staroście osoby, krytykujące panią wójt. I nagle taka propozycja. – Byłam zaskoczona, ale starosta poprosił o współpracę, powrót do dawnych, dobrych relacji oraz kandydowanie na przewodniczącą PP. Zgodziłam się na kandydowanie i wygrałam – mówi krótko Elżbieta Burtan.