Miesiąc: Czerwiec 2016

Większość radnych bez wyższego wykształcenia

Jak podaje portal samorzad.pap.pl, z danych GUS wynika, że w 77,5 proc. gmin więcej niż połowa składu rady nie posiada wykształcenia wyższego.

Do gmin tych należy także, niestety, Gmina Zabierzów. W opublikowanym ostatnio rankingu pod tym względem Gmina Zabierzów na 2478 gmin w Polsce zajęła 563 miejsce. Jak na gminę podkrakowską z pewnością nie jest to dobry wynik.

W Gminie Zabierzów na 21 radnych wykształcenie wyższe posiada 10 radnych, tj. 47,6%.

 

Reklamy

Odpowiedź Gminy Zabierzów w sprawie pytania o petycje

Niedawno pisałem o złożonym do Urzędu Gminy Zabierzów wniosku o udzielenie informacji publicznej dotyczącej petycji składanych w Gminie Zabierzów. Gmina wniosek otrzymała 21 maja 2016 r. Pytania brzmiały tak:

  • Czy po wejściu w życie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. do Gminy Zabierzów (lub jej organów) składane były petycje w trybie tej ustawy?
  • Jeśli takie petycje zostały złożone – czy zostały umieszczone na odpowiedniej stronie internetowej, stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy?
  • Jeśli takie petycje były, a informacja wymagana przez art. 8 ustawy o petycjach nie została zamieszczona, proszę o wyjaśnienie przyczyny braku zamieszczenia informacji jak również wskazanie, czy gmina planuje zamieścić te informacje (jak również przyszłe petycje), a jeśli tak, to w jakim terminie?
  • Jeśli takie petycje były, proszę o udostępnienie ich treści a także o informacje dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji (tj. informacji o których mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy)?
  • Jeśli takie petycje były – czy zostały one rozpatrzone w terminie wskazanym w art. 10 ust. 1 tej ustawy oraz czy osoby je składające zostały powiadomione o sposobie załatwienia petycji, a jeśli nie to jakie przyczyny na to się złożyły?

Odpowiedź Gminy Zabierzów jest następująca:

Działając z upoważnienia Wójta Gminy Zabierzów, na podstawie art. 10 ust. 1 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 poz. 2058 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku doręczonego do tut. Urzędu w dniu 21 maja 2016 roku w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w odpowiedzi na poszczególne pytania postawione we wspominanym wniosku niniejszym udzielam żądanej informacji publicznej wskazując co następuje:

  1. Czy po wejściu w życie ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. do Gminy Zabierzów (lub jej organów) składane były petycje w trybie tej ustawy?

 Po wejściu w życie ustawy o petycjach do  Urzędu Gminy Zabierzów  wpłynęła jedna petycja.

  1. Jeśli takie petycje zostały złożone – czy zostały umieszczone na odpowiedniej stronie internetowej, stosownie do art. 8 ust. 1 tej ustawy?

Petycja została zamieszczona  na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów
w dniu 31 maja 2016 r.

  1. Jeśli takie petycje były, a informacja wymagana przez art. 8 ustawy o petycjach nie została zamieszczona, proszę o wyjaśnienie przyczyny braku zamieszczenia informacji jak również wskazanie, czy gmina planuje zamieścić te informacje (jak również przyszłe petycje), a jeśli tak, to w jakim terminie?

 Jedyna petycja, która wpłynęła do urzędu została zamieszczona na stronie Urzędu Gminy 31 maja 2016 r. Przyszłe petycje będą zamieszczane na stronie Urzędu gminy zgodnie z regulacjami ustawy.

  1. Jeśli takie petycje były, proszę o udostępnienie ich treści a także o informacje dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji (tj. informacji o których mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy).

Treść petycji o której mowa przekazuję w załączeniu. Dane dotyczące przebiegu postępowania tj. odpowiedź na przedmiotową petycję – stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów,
a w trakcie postępowania nie zasięgano opinii.

  1. Jeśli takie petycje były – czy zostały one rozpatrzone w terminie wskazanym w art. 10 ust. 1 tej ustawy oraz czy osoby je składające zostały powiadomione o sposobie załatwienia petycji, a jeśli nie to jakie przyczyny na to się złożyły.

Petycja została rozpatrzona w terminie – stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach, a podmiot wnoszący petycję został zawiadomiony o sposobie jej załatwienia (pismo znak: OŚ.6232.151.2015.LK z dnia 25.11.2015r.).

Przypomnę, że zgodnie z ustawą o petycjach na stronie internetowej gminy otrzymana petycja powinna być zamieszczona niezwłocznie. Ponadto informacja powinna być niezwłocznie aktualizowana. Wbrew temu obowiązkowi Gmina Zabierzów informacji tej wcześniej nie zamieściła. Uczyniła to dopiero po wpłynięciu do Gminy wniosku w sprawie petycji, o którym mowa jest wyżej. Tym samym Gmina uchyliła się od odpowiedzi na postawione pytanie – pytanie trzecie brzmiało tak:

Jeśli takie petycje były, a informacja wymagana przez art. 8 ustawy o petycjach nie została zamieszczona, proszę o wyjaśnienie przyczyny braku zamieszczenia informacji jak również wskazanie, czy gmina planuje zamieścić te informacje (jak również przyszłe petycje), a jeśli tak, to w jakim terminie?

 Na co Gmina odpowiedziała:

Jedyna petycja, która wpłynęła do urzędu została zamieszczona na stronie Urzędu Gminy 31 maja 2016 r. Przyszłe petycje będą zamieszczane na stronie Urzędu gminy zgodnie z regulacjami ustawy.

Biorąc jednak pod uwagę dzień złożenia powyższego zapytania (21 maja 2016 r.) oraz dzień zamieszczenia informacji na stronie internetowej (31 maja 2016 r. – w sytuacji gdy petycja została złożona – 27 października 2015 r.), przyjąć należy, że Gmina Zabierzów uchyliła się od odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn braku zamieszczenia takiej informacji.

Sposób zamieszczenia informacji o tej petycji zasługuje na odrębny wpis…