Miesiąc: Kwiecień 2016

Ile kosztuje PSZOK?

W dyskusji na temat PSZOK pojawia się również kwestia ceny takiej inwestycji. Chociażby na przedostatniej sesji Rady Gminy Anetta Kucharska wskazywała na wysokie tego koszty:

urządzenie PSZOK, to nie jest tylko wskazanie działki komunalnej, ale cała logistyka i budowa, a to są koszty rzędu 10 mln zł.

Czy koszt urządzenia PSZOK to rzeczywiście 10 mln zł? Postanowiłem to sprawdzić.

1. W opracowaniu z grudnia 2012 dotyczącym gminy Proszowice (s. 9) podano dwie alternatywne lokalizacje – odpowiednio z kwotami 261 tys. zł i 421 tys zł (z uwzględnieniem w pewnym zakresie istniejącej infrastruktury.

2. W opracowaniu pt. Odpadowy (P)SZOK czytamy:

Koszty budowy i wyposażenia PSZOK są dość zróżnicowane – od 100-300 tys. zł w przypadku małych punktów, średniej wielkości od 300-600 tys. zł i dużych od 600 tys. zł (wg A. Krzyśków, kwiecień 2013). Oczywiście znane są przykłady punktów wybudowanych za kilka milionów złotych, ale znając obecne możliwości finansowe gmin nie powinniśmy spodziewać się takich wiele.
Jedną z możliwości finansowania obiektów są środki krajowe pochodzące z NFOŚiGW. Od lutego 2014 roku prowadzony jest ciągły nabór wniosków. Nie są to jednak dotacje jak w latach ubiegłych, a pożyczki do 90% kwoty kosztów kwalifikowanych. Faktem jest, że do 40% tej kwoty może być przez fundusz umorzona. Beneficjentami mogą być gminy, związki gmin lub przedsiębiorcy, lecz muszą spełniać szereg wymagań, by ubiegać się o dofinansowanie. Istnieje także możliwość współpracy przy realizacji PSZOK na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.  Jednak taki mariaż jest rozwiązaniem, które jeszcze nie znalazło praktycznego zastosowania. (podkr. red.)

3. W opracowaniu pt. Gmina Warta zbuduje PSZOK czytamy:

Inwestycja pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta” pochłonie 894,715 zł. Ponad połowę tej kwoty – 536,828 zł – gmina pozyska z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tak więc z własnej kasy na PSZOK wyda 357,887 zł.

4. W prezentacji pt. Doświadczenia w prowadzeniu gminnych punktów zbiórki odpadów w gminach liczących od 50.000 – 75.000 mieszkańców Mariusz Piasecki z Miejskiego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Stalowej Woli podaje takie przykłady:

koszt PSZOK

5. I na koniec przykład Alwernii, która – jak wynika z artykułu Wreszcie będzie działał PSZOK – na ten cel wydatkowała nieco ponad… 27 tys. zł brutto.

Koszt przygotowania PSZOK pokryła gmina. Wyniósł nieco ponad 27 tys. zł brutto. Prace polegały na utwardzeniu terenu, położeniu kostki brukowej, postawieniu ściany ogniowej i zrobieniu zadaszenia.

Skąd się więc bierze kwota 10 mln zł, którą podaje Anetta Kucharska z Urzędu Gminy Zabierzów? Dlaczego gminie Zabierzów tak bardzo zależało na lokalizacji na działce prywatnego inwestora w Rudawie? Dlaczego gmina nie chciała sama skorzystać z dofinansowania? 

Gmina Wielka Wieś przetarg na PSZOK ogłosiła w 2013 r. Przetarg został ogłoszony na: Utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Wielka Wieś. I był to przetarg  przetarg nieograniczony poniżej 200.000 euro.W opracowaniu pt. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wielka Wieś za 2014 r. czytamy:

Obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. utworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK w 2014 roku był realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Wielką Wieś a P. Romualdem Kwiecień prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Romuald Kwiecień Zakład Usług Komunalnych” z siedzibą w Prądniku Korzkiewskim 32-089 ul. Wesoła 100.
Przedmiotem umowy była realizacja usługi związanej z utworzeniem, utrzymaniem i obsługą PSZOK. Wykonawca został zobowiązany do utworzenia, utrzymania i obsługi PSZOK w miejscowości Wielka Wieś ul. Krakowska 24, a sama obsługa polegała na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców. PSZOK był czynny w każdą sobotę w godzinach od 10-00 do 15-00.
Umowa nr 196/9A/2013 została zawarta na okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.12.2014 r. i opiewała na kwotę 135 000,00 zł.

A jaką koncepcję przyjęto w Gminie Zabierzów?

Po pierwsze, gmina przyjęła i zadeklarowała, że jeśli chodzi o PSZOK, to:

Idealnym rozwiązaniem jest zatem wykorzystanie do tego celu dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 w miejscowości Rudawa

Po drugie, pierwotnie w związku z protestami mieszkańców wójt Elżbieta Burtan zaproponowała aby poczekać z dyskusją aż przedsiębiorca ten uzyska „wszelkie pozwolenia” (poniżej fragment protokołu z zebrania wiejskiego w Rudawie z 12 kwietnia 2015 r.):

odłożony temat dyskusji

Po trzecie, w sierpniu 2015 r. zastępca wójta Gminy Zabierzów na zapytanie o tę inwestycję przez jednego z radnych odpowiedział:

Rozpoczęcie funkcjonowania Punktu należy dodatkowo uwzględnić w przetargach, a następnie zawartych z wykonawcami umowach ~ biorąc pod uwagę, iż częściowo odpady komunalne będą oddawane do PSZOK.

Dla mieszkańców Rudawy najważniejsze jest jednak to, że wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan już kilkakrotnie publicznie zapewniła mieszkańców Rudawy, że PSZOK w Rudawie nie powstanie. Biorąc pod uwagę powyższe, wydaje mi się, że można było proście, taniej i szybciej? Dlaczego więc próbowano tego inaczej zorganizować? Poddaj to pod rozwagę mieszkańcom naszej gminy.

Reklamy

Błyskawiczna reakcja Gminy w związku z certyfikatem Gmina Fair Play

W zamieszczonym wczoraj wieczorem wpisie pt. Fair play za 11.562,00 zł? zwróciłem uwagę, że Gmina Zabierzów na swojej stronie internetowej posługuje się godłem Gmina Fair Play w sposób naruszający regulamin tego konkursu. Reakcja Gminy była błyskawiczna – dzisiaj na stronie głównej dodano datę 2013, a tym samym dostosowano treść komunikatu do regulaminu. Całkiem słusznie. W ten przecież sposób wypaczano w pewnym sensie ideę tego konkursu.

Fair play za 11.562,00 zł?

Z tytułu udziału w konkursie „Gmina Fair Play” Gmina Zabierzów w 2013 r. wydała kwotę 11.562,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote).

Można oczywiście zastanawiać się, czy to dobrze, że gmina ubiegała się o taki certyfikat, ale to temat na oddzielny wpis. W tym miejscu chciałbym jedynie zauważyć, że Gmina Zabierzów w dalszym ciągu posługuje się godłem promocyjnym tego konkursu. Znajduje się ono na głównej stronie gminy.

Powstaje w związku z tym pytanie, czy organizator konkursu dopuszcza posługiwanie się takim logo w kilka lat po otrzymaniu tego certyfikatu? Zgodnie z regulaminem tego konkursu:

Laureaci konkursu uzyskują prawo do wykorzystania godła promocyjnego oraz tytułu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” 2013 w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji przez okres 1 roku od zakończenia danej edycji konkursu (tj. od daty gali), godło promocyjne może być zamieszczane na materiałach promocyjno-reklamowych gmin tylko i wyłącznie z podaniem roku, w którym gmina go otrzymała (np.„Gmina Fair Play 2013 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”). (podkr. red.)

Na stronie internetowej Gminy Zabierzów informacja o tym, że tytuł został przyznany w 2013 r. pojawia się dopiero po kliknięciu na to godło, choć już sam tekst sugeruje, że jest to aktualne wyróżnienie („Z wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Zabierzów otrzymała (…)”).

Fair play za 11.562,00 zł?